• Start  »  
 • Aktualności  »  
 • Przypomnienie - Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń/luty 2019

Przypomnienie - Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji styczeń/luty 2019

28.7.2018

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zgodnie z harmonogramem dostepnym w sekretariacie szkoły. 

Uczniowe zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego abolwenta, nie później niż 4 miesiące przed egazaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2019 - do 31.08.2018.

 

Deklaracje mogą złożyć osoby, które od 1 września będą słuchaczami następujących semestrów:
- technik usług kosmetycznych - semestr III i IV
- technik BHP - semestr III
- technik informatyki – semestr III
- technik rachunkowości - semestr III i IV
- florysta - semestr II
- technik administracji - semestr IV
- opiekun medyczny - semestr II
- technik turystyki wiejskiej - semestr II i IV
- technik eksploatacji portów i terminali sem II i IV
- Absolwenci szkoły.

 

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

  801 100 777

  pon – pt: 9.00 - 17.00

  Partnerzy:

  PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
  Zapisz
  się online

  Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.