• Start  »  
  • Aktualności  »  
  • Przypomnienie - Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji czerwiec 2019

Przypomnienie - Terminy składania deklaracji na egzamin z kwalifikacji w sesji czerwiec 2019

4.1.2019

Przypominamy.

 

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zgodnie z harmonogramem dostepnym w sekretariacie szkoły oraz w załączniku poniżej.

Uczniowe zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 5 miesiący przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Absolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego abolwenta, nie później niż 5 miesiący przed egazaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Termin składania deklaracji na sesję czerwiec 2019 - do 31.01.2019.

 

Deklaracje mogą złożyć osoby, które od 15 lutego będą słuchaczami następujących semestrów:
- technik usług kosmetycznych - semestr III i IV (obecny II i III)
- technik BHP - semestr III (obecny II)
- technik rachunkowości - semestr III i IV (obcny II i III)
- florysta - semestr II (obecnu I)
- opiekun medyczny - semestr II (obecny I)
- technik turystyki wiejskiej - semestr II i IV (obecny I i III)
- technik eksploatacji portów i terminali sem II i IV (obecny I i III)
- Absolwenci szkoły.

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

801 100 777

pon – pt: 9.00 - 17.00

Partnerzy:

PIFS Vipera ProGrupa SketchUp Dietico MedFile
Zapisz
się online

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce prywatności.