Menu

Egzamin potwierdzający kwalifikacje - terminy składania deklaracji

19 sierpnia 2017

Przypominamy:

W trakcie nauki na bezpłatnych kierunkach policealnych słuchacz zdaje egzaminy potwierdzające kwalifikacje zgodnie z harmonogramem - Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje

Uczniowe zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, do której uczęszczają, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem.

Absolwenci szkół zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Szkoły, którą ukończyli, nie później niż 4 miesiące przed egzaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

Abolwenci szkół zlikwidowanych zamierzający przystąpić do egzaminu składają deklarację do Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tego abolwenta, nie później niż 4 miesiące przed egazaminem. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły.

 

Termin składania deklaracji na sesję styczeń/luty 2018 - do 08.09.2017.

 

Termin składania deklaracji na sesję maj/czerwiec/lipiec 2018 - od 15.09.2017 do  31.01.2018.

 

W przypadku ubiegania się o dostosowanie warunków egzaminu do indywidualnych potrzeb, do deklaracji należy dołączyć orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza.

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120827075531304

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20120829094429958

Zobacz także